Zakres usług Drukuj

 

Świadczymy usługi  w zakresie:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • sporządzanie sprawozdań określonych prawem
 • pełna obsługa kadrowo-płacowa
 • wyprowadzanie zaległości
 • bieżąca kontrola ksiąg rachunkowych
 • reprezentowanie klientów w  urzędach
 • otwarcie, prowadzenie i zamknięcie ksiąg podmiotów będących w likwidacji lub upadłości.

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje:

 •  
  • opracowanie zasad polityki rachunkowości, opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
  • dekretacja i dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej,

sporządzanie:

 •  
  •  
   • deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do US,
   • obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS i NBP,
   • planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
   • zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
   • sprawozdań rocznych ( bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i innych określonych przepisami),
   • innych sprawozdań i raportów według wewnętrznych wymogów jednostki.

ustalanie wysokości:

 •  
  •  
   • miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
   • podatku VAT na podstawie prowadzonych ewidencji,
   • monitoring należności i zobowiązań.

 

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów:

 •  
  • dokonujemy zapisów w KPiR,
  • prowadzimy ewidencje wyposażenia oraz sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych prowadząc ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,
  • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  • prowadzimy ewidencje VAT i sporządzamy deklaracje podatkowe,
  • Sporządzamy sprawozdania GUS.

 

Obsługa kadrowo-płacowej:

 •  
  • umowy o pracę, zlecenia, dzieła
  • listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,

prowadzimy:

 •  
  •  
   • dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców wraz ze zgłoszeniem do ZUS,
   • imienne karty przychodów pracownika,
   • kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
   • ewidencje urlopów pracowników i zwolnień od pracy
   • ewidencje świadczeń socjalnych,

sporządzamy

 •  
  •  
   • dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS i US),
   • deklaracje roczne pracowników (PIT 11 i PIT 40),
   • zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników
   • przygotowujemy przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.
Zmieniony ( Środa, 29 Grudzień 2010 16:05 )